Εκτύπωση

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης-Η νέα εικόνα και εισηγήσεις για βελτίωση

 

 

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, η εθνική πολιτική απασχόλησης της χώρας μας, όπως και οι θεσμοί και οι σχετικοί μηχανισμοί της αγοράς εργασίας θα έπρεπε να αναβαθμιστούν και να προσαρμοστούν κατάλληλα ούτως ώστε να εναρμονιστούν με τις επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης.

 

Τα μέτρα πολιτικής που τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται και καθοδηγούνται να προωθήσουν και να εφαρμόσουν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

1. Tην αναβάθμιση, προσαρμογή και ενδυνάμωση της κατάλληλης υποδομής της αγοράς εργασίας, των συστημάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης, της υποδομής για φροντίδα παιδιών και εξαρτώμενων ατόμων, του δικτύου EURES (Το δίκτυο αυτό αφορά τη συνεργασία των Υπηρεσιών απασχόλησης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) κ.α., έτσι που να διευκολύνεται η πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να βελτιώνεται η απασχολησιμότητα και πρόσβαση του εργατικού στην αγορά εργασίας.

2. την αναβάθμιση και ενίσχυση της συστηματικής παρακολούθησης της αγοράς εργασίας μέσω της διεξαγωγής σχετικών ερευνών και μελετών ώστε να γίνεται καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών σε ειδικότητες και επαγγέλματα.

3. την προώθηση της ευελιξίας και προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και επιχειρήσεων,

4. την εξασφάλιση ευνοϊκής προς την απασχόληση εξέλιξης μισθών και άλλων στοιχείων κόστους που συνδέονται με την εργασία,

5. την αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, μέσω της οποία προωθείτε η εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών δια βίου μάθησης, μείωσης τους αριθμού όσων εγκαταλείπουν το σχολείο κ.α.

Στην πρώτη γραμμή λοιπόν της εναρμόνισης ήταν τα λεγόμενα Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας, τα οποία μέχρι εκείνη την στιγμή απλώς κατέγραφαν ανέργους και έστελλαν αριθμό ατόμων κυρίως ανειδίκευτων σε τόπους εργασίας.

 

Για τον εκσυγχρονισμό των Γραφείων αυτών, τα οποία μετονομάστηκαν σε Δημόσια Υπηρεσία απασχόλησης χρησιμοποιήθηκε κονδύλι €5,7εκατ. (9,7 εκατ. Ευρώ) με συγχρηματοδότηση κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

Μέσα σε δύο χρόνια το σκηνικό άλλαξε. Κοντά στα υφιστάμενα τέσσερα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας και τα δύο παραρτήματα του Παραλιμνίου και της Πόλης Χρυσοχούς προστέθηκαν οκτώ νέα Γραφεία σε διάφορα προάστια και χωριά σε ολόκληρη την Κύπρο.Taυτόχρονα εισήχθη ο θεσμός του Συμβούλου Απασχόλησης που προσφέρει υπηρεσίες εξατομικευμένης προσέγγισης.

 

Σήμερα η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προσφέρει

• υπηρεσίες για εξεύρεση και τοποθέτηση σε κατάλληλη εργασία (σε ανέργους και άτομα που αναζητούν καλύτερη εργασία).

• συμβουλές και πληροφορίες για τα επαγγέλματα και τις προοπτικές τους τοπικά και παγκύπρια.

• πληροφορίες για τις ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και ανέλιξης σε διάφορα επαγγέλματα.

• πληροφορίες για τους όρους απασχόλησης και την εργατική νομοθεσία.

• ειδική  εξυπηρέτηση σε ομάδες ατόμων, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση και διατήρηση της εργασίας.

Μέσα σ’ αυτά τα δύο χρόνια μπορούμε να πούμε ότι έγιναν πολλά, όσον αφορά κυρίως εγκαταστάσεις και την υποδομή των Γραφείων Δημόσιας Απασχόλησης και την παραπομπή σε κατάρτιση 3000 περίπου ατόμων.

 

Τα όσα  έχουν γίνει στο σύντομο αυτό διάστημα μπορούν να κριθούν ικανοποιητικά, απομένουν όμως αρκετά για να φθάσουμε το επίπεδο των αντίστοιχων Υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή ¨Ενωση (Ε.Ε)

 

Το ποσοστό της ανεργίας στην Κύπρο είναι σχετικά χαμηλό (-3,5% του εργατικού δυναμικού) και συγκρίνεται ευνοϊκά με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης όπου η ανεργία ξεπερνά το 7%. Όμως οι 12000 άνεργοι Κύπριοι δεν είναι απλός αριθμός, είναι άνθρωποι που αναζητούν εργασία  και είναι καθήκον της Κυβέρνησης και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Αν εξετάσουμε την ανεργία κατά ηλικία θα δούμε ότι το 34% των ανέργων είναι άτομα από 50-64 ετών, κατά φύλο οι γυναίκες-άνεργοι υπερτερούν των ανδρών, ενώ η περισσότερη ανεργία παρατηρείται στα ξενοδοχεία, εστιατόρια, χονδρικό και λιανικό εμπόριο-δηλαδή στις υπηρεσίες (το 28% του συνόλου).

 

Aρα οι Δημόσιες Υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να ενισχύσουν τη θέση τους στους τομείς των Υπηρεσιών, να παρέμβουν και να προωθήσουν τη συμμετοχή της γυναίκας στην αγορά εργασίας και με προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης να βοηθήσουν τους άνεργους των ηλικιών 50-64 χρόνων. Πέραν τούτων και έχοντας υπόψη την διεθνή  εμπειρία η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης  θα πρέπει

  • να αναπτύξει τη χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίες και της επικοινωνίας.

• να τοποθετήσει σε θέσεις εργασίας αιτούντες απασχόληση και να ασκεί τη διαχείριση των επιδομάτων: στην πλειονότητα των κρατών μελών της Ε.Ε εκδηλώνεται η γενική  βούληση να καθιερωθεί ένα σύστημα επιδομάτων που να συμβάλλει περισσότερο στην απασχόληση. Προς επίτευξη αυτού είναι απαραίτητο να συσφιχθεί ο δεσμός μεταξύ της διαχείρισης των συστημάτων επιδομάτων και της παροχής υπηρεσιών απασχόλησης .

• να εφαρμόζει τη δημόσια πολιτική και να παρέχει υπηρεσίες: αν η διαχείριση και η λειτουργία των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης τείνουν να προσεγγίζουν με εκείνες των επιχειρήσεων, η εφαρμογή μιας δημόσιας πολιτικής μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικό φόρτο διοικητικών και γραφειοκρατικών καθηκόντων. Πρέπει να συνάπτονται τακτικά συμφωνίες μεταξύ των αυτών των Υπηρεσιών και των υπουργείων, με σκοπό το συμβιβασμό της ανάγκης εφαρμογής εθνικών πολιτικών και της ανεξαρτησίας της λειτουργίας των υπηρεσιών.

• Να καθιερώσει κατάλληλο επίπεδο εκπροσώπησης προς όφελος των περιφερειακών και τοπικών δημόσιων αρχών, που αφοσιώνονται όλο και περισσότερο στην καταπολέμηση της ανεργίας. Αυτή η εξέλιξη πρέπει εντούτοις να συμβιβάζεται με τη διατήρηση ενός ενοποιημένου εθνικού συστήματος για τα θέματα που αφορούν π.χ. την ισότητα μεταχείρισης ή την ενοποίηση του συστήματος ασφάλισης ανεργίας.

• Να συνεργαστεί με άλλες  υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό πλαίσιο: η ανάπτυξη της διεθνούς κινητικότητας του εργατικού δυναμικού καθιστά απαραίτητη τη διαχείριση των αγορών εργασίας για μια ευρωπαϊκή προοπτική. Οι εργοδότες  ζητούν ειδικευμένο προσωπικό, με υψηλά προσόντα, πολύγλωσσο και ικανό να προσαρμόζεται στη νέα κουλτούρα και στις νέες μορφές εργασίας. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης οφείλουν επομένως να ανταποκρίνονται σ’ αυτές τις νέες ανάγκες σε συνεργασία με το δίκτυο EURES.

• Να δίδει περισσότερη σημασία  στις επιχειρήσεις που οι εργαζόμενοι είναι οργανωμένοι σε συντεχνίες και διέπονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

• Να μην ενθαρρύνει τέτοιες λεγόμενες ευέλικτες μορφές απασχόλησης  όπως είναι τα προσωπικά συμβόλαια και οι υπεργολαβίες. Στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης, που αφορά κυρίως γυναίκες με οικογενειακές υποχρεώσεις, θα πρέπει να εφαρμόζεται η σχετική οδηγία της Ε.Ε. ούτως ώστε η κατηγορία αυτή να έχει όλα τα ωφελήματα που προσφέρονται στους πλήρως απασχολούμενους, ανάλογα βέβαια με τις ώρες που απασχολούνται.

  ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΥΛΙΚΚΑΣΥπεύθυνος Γραφείου Ερευνών και Μελετών ΠΕΟ

  Λευκωσία 15/12/2008

 

.
FaceBook  Twitter  

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΕΟ 2019

Τελευταία Νέα

You are here:   ΑρχικήΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΕΟ ΜΕΝΟΥ